บ.พีอาร์โซลูชั่น ให้บริการจัด Press Interview ทั้งในรูปแบบของ Group Interview และ Exclusive Interview โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมการสัมภาษณ์ระหว่างสื่อมวลชนกับลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิผลที่จะปรากฎสู่สังคม ด้วยการเป็นสื่อกลางในการประสานกับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ที่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ จะดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการจัดเตรียมประเด็นคำถาม แนวคำตอบ และดูแลด้านการจัดการอย่างเหมาะสม