บ.พีอาร์โซลูชั่น ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ครบวงจร
โดยทำหน้าที่เป็นปรึกษาและผู้แทนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์รวม ได้แก่ บริษัท บุคคล สิงค้า และบริการ ไปพร้อมๆ กับการสนับสนุนการตลาด เพื่อร่วมก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน