บ.พีอาร์โซลูชั่น ให้บริการจัดส่งข่าว Press Release ให้กับสื่อมวลชน โดยทำหน้าที่ในการจัดทำประเด็นข่าว เขียนข่าว และจัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อกระจายสู่กลุ่มเป้าอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ